logo

Zobacz nas na :
zaproś artystę

Jak wygląda spotkanie w szkołach?

 

 

O co chodzi w projekcie?

 

RAP­ERZY prowadzą spotka­nia z ucz­ni­ami i zachę­cają: „Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia”! Byliśmy już od października  w ponad 265 szkołach, dotarliśmy do ponad 160 000 uczniów.

 

Współczesna młodzież jest pogu­biona, a bez właś­ci­wych auto­ry­tetów i zasad moral­nych — może zmarnować swoje życie.
Pod wpły­wem nieod­powied­niego towarzystwa młodzież coraz częś­ciej i śmielej sięga po uży­wki takie jak papierosy, alko­hol, narko­tyki, „dopalacze”, chcąc zaim­ponować rówieśnikom…

 

Dostrze­ga­jąc te prob­lemy, z inic­jatywy Apos­tol­skiego Ruchu Wiary, Bęsia i Dj Yonasa, pow­stał wyjątkowy pro­jekt pro­fi­lak­ty­czny. Jest on oparty na doświad­czeni­ach walki z nałogami prowadzą­cych połąc­zony z kon­certem z wartoś­ci­ami chrześ­ci­jańskimi.

 

Kim są?

 

Spotka­nia prowadzą Bęsiu i Dj Yonas, rap­erzy tworzący zespół RYM­cerze.
Komu­nikują się z młodzieżą w wieku 13–19 lat –bez zadę­cia i patosu, „ich językiem”.
Celem pro­jektu jest pro­fi­lak­tyka uza­leżnień, uświadomie­nie zagrożeń związanych z uży­wkami, zmi­ana postawy u młodzieży, zachęce­nie do rozwi­jania zain­tere­sowań, przed­staw­ie­nie wartości chrześ­ci­jańs­kich.

 

Co obejmuje spotkanie?

 

- skuteczną pro­fi­lak­tykę przez his­to­rie włas­nych zma­gań z uza­leżnieni­ami pod hasłem „Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia”
- dynam­iczne, akty­wne, uświadami­a­jące spotkanie w formie mini-wykładów i hip-hopowej muzyki
- inter­akcje z młodzieżą –konkurs freestyle
- wspar­cie Grona Ped­a­gog­icznego
- pro­mocja muzyki z wartoś­ci­ami chrześ­ci­jańskimi
- pro­mocja uni­w­er­sal­nych wartości w życiu


„Takiej lekcji wychowaw­czej jeszcze w tej szkole nie było…”
– powiedział Michał Olsza­ński, redak­tor Pyta­nia na Śni­adanie, TVP2

 

Wideo z telewizji

 

 

Opinie o pro­gramie Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia:

 

Rzadko kiedy zdarza się, aby młodzież gim­naz­jalna z takim zain­tere­sowaniem słuchała kole­jnej „prelekcji” z cyklu  pro­fi­lak­tyki. Świetny pomysł, kon­wencja i wyko­nanie. Mogę z czystym sum­ie­niem pole­cić wys­tępy grupy wszys­tkim ped­a­gogom szkol­nym, jako alter­natywę dla kon­wencjon­al­nych i nie ukry­wa­jmy często nud­nych i niewiele wnoszą­cych pogadanek.
Mateusz Grabar­czyk, Ped­a­gog, Zespół Szkół nr 74, Warszawa

 

…uważam ‚że robi­cie kawał dobrej roboty. Dawanie świadectwa w tej formie nie może pozostać obo­jętne. Daje­cie dużo do myśle­nia i burzy­cie negaty­wne schematy i opinie na temat Boga.
Aneta, Kat­e­chetka, Gim­nazjum nr 150 Warszawa-Mokotów

 

…Wasze piosenki mają bardzo mądre słowa… (…) Macie świetne pode­jś­cie to młodzieży co było widać u mnie w szkole. Nie jed­nemu mojemu zna­jomemu otworzyliś­cie oczy z czego chcę wam bardzo podz­iękować, bo ja sama wiele razy pow­tarzam że pale­nie i picie do niczego nie prowadzi.(…) Życzę dal­szych sukcesów i mam nadzieję że jeszcze kiedyś odwiedzi­cie moją szkołę.
Karolina, uczen­nica, Gim­nazjum nr 45 Warszawa-Mokotów

 

Na początku nikt nie spodziewał się, że kon­cert, który ma się odbyć w naszej szkole, będzie czymś niesamow­itym… Świadectwo Bęsia poruszyło wiele serc i przede wszys­tkim dało sporo do myśle­nia. Rym­cerze są dowo­dem na to, że każdy kto upad­nie, dzięki pomocy wiary i nadziei, jest w stanie ponownie się pod­nieść.
Weronika, uczen­nica, LO im. Jose Marti Warszawa-Bemowo

                        Galerie: koncerty

Koncerty

media

Media

szkoły

Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

PATRONAT HON­OROWY:
Mazowiecki Kura­tor Oświaty (www.kuratorium.waw.pl)

 

 

 

 

 


Zaproś nas: Łukasz Bęś, tel. 798-125-968,


email: kontaktrmc@gmail.com